PSAKD 13.Olağan Genel Kurul Konuşması

Joomla Plugin

psakd 13

Özelde Alevilerin sorunlarının çözümü, genelde de demokrasi mücadelesi ve coğrafyamızdaki gelişmelere ayak uyduracak, hiçbir siyasi yapının ve partinin güdümünde olmayan, bağımsız, Pir Sultanın inançlı, dirençli ilkelerini benimseyen, program ve tüzükdeki ilkeleri yaşama geçirecek, kollektif çalışmayı gerçekleştirebilecek kadrolara her zamankinden daha çok gereksinim vardır.

 

 

Sayın

Divan,

Değerli konuklar,

Siz Sevgili Dostlar, canlar, değerli delege arkadaşlar ve Pir Sultan yoldaşları…

Hepinizi en  içten duygu ve düşüncelerimle selamlıyorum.. 

 

 

13.Olağan Kongrenin öncelikle örgütlülüğümüze, Alevi toplumuna faydalı faaliyetleri projelerle donatacak bir platform olacağına; kongrenin sonunda da, Aleviliğin hem özel sorunlarına, hem eşit yurttaşlık taleplerine, hem de genelde ülkemizin temel sorunu olan demokrasi sorununa çözümler bulacak uyumlu, bilgili, beceri ve donanımlı bir yönetim oluşturmasına yürekten inanmak istiyorum. İstiyorum, ama şu noktada gözüken, Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin, Demokratik Kitle Örgütü olarak bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığı yerine büyük zaaflarla karşı karşıya bir kurum haline geldiğidir. Bunu üzülerek görmekteyim.

 

 

Örgütümüz, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini, anayasal haklarını, Madımak’ın Utanç Müzesi olmasını savunan; sistemle, devletle ve bu devlet eliyle gerçekleştirilmiş, yaşanmış olan katliamlarla, tüm sorumlularla hesaplaşma ve yüzleşme çabasından uzaklaşmıştır. Diğer yandan demokrasi güçleri ve Alevi örgütleriyle müsahipçe dayanışma bir takım bireysel kaygı ve hesaplar sebebiyle zayıflamış olduğu gözükmektedir. 

 

 

Geçmiş yıllarda ülkede sürdürülen emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin önemli bir aktörü olarak mücadele eden ve saygın bir kurum özelliğindeki derneğimiz, ne yazık ki şuan bu anlatılan tarifin oldukça gerisindedir. Şu yaşadığımız kongre sürecinde örgütümüzün bağımsız, dirençli ve saygın duruşunun terk edilmiş olduğunu, örgütün kimi siyasi grupların ve partilerin egemenlik hesaplarının yapıldığı, ya da kimi bireysel planlara kurban edilmek üzere olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu yanlış yönetim tarzı örgütün kitlelerle olan bağlarını zayıflatmış, örgütümüze olan güven azalmış ve bağlar kopma noktasına gelmiştir.

 

 

Yönetim kademelerinde olan ve yeni yönetime talip olanların önemli bir bölümünün Alevi hareketi, Alevi toplumu için istenilen, arzu edilen, gerekli duruşa sahip olmadığı, Alevi toplumu ve genel için politikalar üretmek ve hayata geçirmek yerine kendi bireysel siyasal gelecekleriyle ilgili planlamalar peşinde koştuğunu görmekteyiz.

 

 

Bu anlayış 25-26 yıllık Pir Sultan Abdal ve Alevi hareketinin kazanımlarını har vurup harman savuran bir anlayıştır. Geçen yıl yaşadığımız Gezi Ayaklanması sürecindeki atalet ve Suriye’de devam eden durum ve katliamlara karşı tavırsızlık bunun en çarpıcı ve üzücü örneklerini teşkil etmektedir. 

 

 

Son yıllardaki kongreler, örgütümüzün ve toplumun sorunlarının önemsenmediği,  ama önemseniyormuş gibi yapıldığı; yol’un, öğretinin ve örgütlülüğün es geçildiği, toplumsal öncelikler yerine daha çok kişisel çıkarların, gelecekle ilgili tasarruf hayallerinin önemsendiği, işlevsiz birer platform haline dönüşmüştür. Yine kongrelerin, projelerin, programların, genelgelerin yayınlandığı, eşit yurttaşlık hakkı ve demokrasi mücadelesi için örgütsel ve düşünsel çalışmaların örgütlendiği platformlar olmak yerine; sadece Pir Sultan Abdal Yönetim Kurulu ve ABF üst kurul delegelerinin seçildiği, seçilenlerde liyakata bakılmaksızın, daha çok kafa kol ve ahbap çavuş ilişkilerinin öne çıkarıldığı, ikna odalarında pazarlıkların yapıldığı bir faaliyete dönüştüğünü görüyoruz .

 

 

Mevcut yönetim kuruluna baktığımızda Genel Başkandan son yönetim kurulu üyesine kadar son derece uyumsuz, görev bölümüne uygun hiçbir faaliyetin olmadığı, ekip mantığı yerine bireyselliğin ön plana çıktığı, birbirine karşı saygısı olmayan bireyler görmekteyiz. Burada bireyler tek tek başarısızdır demek asla doğru değildir. Yönetim kurulu bir ekiptir. Ve bu yönetimdeki arkadaşların tamamı bu eksikliklerin, hataların ve başarısızlıkların ortak sorumlusudurlar. Ve hayretle görüyoruz ki, bu arkadaşların hiçbir özeleştiri yapmadan yeniden listeler yapmakta ve yönetim kurullarına aday olma cesaretini gösterebilmektedirler.

 

 

Geçtiğimiz son iki dönemde Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurullarında görev yapan kimi arkadaşların 26 yıllık Pir Sultan Abdal örgütlülüğünün en başarısız yöneticileri olduğu, örgütün direngenliğini, duruşunu, mücadele gücünü, saygınlığını dumura uğrattıkları orta yerde dururken, şimdi yeniden aday olmayı seçmiş olmaları, ya da zorlama adaylar bulmuş olmaları kendileri açısından ve örgütlülüğün geldiği nokta açısından son derece ibret verici ve düşündürücü olduğu kadar, bir o adar da, bu arkadaşların ne kadar iktidar, koltuk ve istikbal hırsı içinde olduklarını da göz önüne sermektedir.

 

 

Hepimiz biliyoruz ki, bu arkadaşlar Pir Sultan Abdal örgütlülüğünden çok, önümüzdeki ay yapılacak olan ABF Alevi Bektaşi Federasyonu kongresini ve devamla daha sonraki süreçteki kendi siyasi gelecekleri ile ilgili pazarlıklar ve hesapları düşünmektedirler. Özellikle yakın geçmişte kendi yönetimleri döneminde gerici, faşist, asimilasyoncu AKP iktidarının politikalarına bile “yetmez ama evet” diyerek koltuk değneği olan bazı kişilerin şimdi kendi adaylıkları yerine çeşitli dönemlerde çeşitli partilerde bir takım rantlar elde etmek için her türlü davranışı sergilemekten de kaçınmadıkları,  hatta kendileri aday olmadıkları gibi, salt kongre hesabı sebebiyle bir arkadaşı zoraki aday gösterdiklerini görüyoruz.   

 

 

Diğer yandan, bir başka önemli konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Görüyoruz ki, bazı dostlar herhangi bir parti adına, ya da siyasi herhangi bir siyasi yapı adına liste yapıyorlar. Bir parti ya da siyasi yapı adına liste yapmak Alevi öğreti ve yolu için de, PSA örgütlenmesi için de son derece tehlikeli, düşündürücü ve üzüntü vericidir.

 

 

Sevgili Arkadaşlar, değerli dostlar...

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği program ve tüzüğüyle, Alevi öğretisi de kural ve ritüelleriyle zaten devrimcidir, isyancıdır, ezilenden, emekten ve demokrasiden yanadır. PSA örgütlülüğüne ve Alevi öğretisine yeni bir don biçmeye çalışmak, örgütlülüğümüzü şu ya da bu siyasi görüşün / ya da partinin tahakkümü altına almaya çalışmak herşeyden önce doğru değildir, haksızlık ve insafsızlıktır. Aynı zaman da yazıktır.

 

 

Alevi hareketine ve örgütlülüğüne emeği geçen siz üyeler, yönetici kadrolar, aydınlar, sanatçılar, dedeler bu fotoğraftan son derece üzüntü duymaktayız, bu durumdan memnun değiliz. 25 yıllık emek, ödenen bedeller ve mücadeleden sonra tam bir parçalanmışlığın, kutuplaşmanın ve siyasi düşünce ve partiler tarafından ele geçirilme planlarının özensizce, hoyratça yapıldığı bir noktaya gelmiş bulunmaktayız.

 

 

Örgütümüz ne yazık ki, bireysel istikbal peşinde koşan, birbirini sevmeyen, birbirine çelme takmaya çalışan yöneticilerce bu üzücü tabloyla karşı karşıya bırakılmıştır. Ve bu yönetici arkadaşlar, son yıllarda gerici, faşist, asimilasyoncu AKP iktidarına karşı gerçekleştirilen, siyasi konjüktür gereği tüm sendikaların, meslek örgütlerinin, siyasi yapıların ve partilerin, yöre dernekleriyle bir bütün olarak Alevilerin desteğini alan devasa mitinglerin mirasını çarçur etmekle zamanlarını geçirmişlerdir. Mitinglerde oluşan enerji bir bütün olarak sinerjiye dönüştürülememiştir. Eşit yurttaşlık ve hak taleplerimiz yeterli ve gerekli şekilde savunulamamıştır. Madımak mahkeme süreci önemsenmemiş, Maraş, Çorum katliamları anmalarında sadece görüntü verme çabaları öne çıkmıştır. Suriye’de yaşanılanlar konusunda yeterli duyarlılığın gösterilmediğini de hepimiz biliyoruz.

 

 

Pir Sultan Abdal örgütlülüğü milyonlarca Alevinin beklentilerine, sorunlarına çözümler bulmaktan, kitleselleşmekten, en önemlisi de bu kitlelere güven vermekten uzaklaştırılmış bir duruma getirilmiştir. Ülkemizde özelde Alevilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında, genelde de ülkedeki demokrasi mücadelesinde ve coğrafyamızdaki gelişmelere ayak uyduracak, hiçbir siyasi yapının ve partinin güdümünde olmayan, bağımsız, Pir Sultanın inançlı, dirençli ilkelerini benimseyecek program ve tüzüğümüzde var olan ilkeleri yaşama geçirecek, kollektif çalışmayı gerçekleştirebilecek kadrolara her zamankinden daha fazla gereksinim vardır. Bugün her zamankinden daha fazla bu ilkeleri içselleştiren, benimseyen, söyledikleriyle  yaptıkları örtüşen ve söylediklerini gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip samimi PSA dostlarına ihtiyaç vardır.

 

 

Pir Sultan sevdalıları, Pir Sultan dostları, bu hata ve eksikliklere, yanlış gidişe asla müsaade etmemeliyiz. Buna müsaade etmeyecekler olan, siz samimi, gelecek ve istikbal hesapları peşinde olmayan delegeler ve üyelersiniz.

 

 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin ilkeleri, prensipleri yaşamı algılayışı, bağımsız demokratik bir kitle örgütü olarak mücadele anlayışı, tarzı ve perspektifi bellidir. Siz değerli fedakar ve cefakar Pir Sultan Abdal delegelerinin bu kongrede ikna odalarına ihtiyaç duymadan, bu yöndeki çabalara prim vermeden kendi özgür iradenizle, yol’un, öğretinin gereği ve toplumun menfaatlerine uygun bir tutum alacağınızı ve oluşacak olan listelere bu kriterleri baz alarak destek vereceğinize inanıyor, hepinizi Pirim Pir Sultan Abdalın inancı, bilinci ve direnciyle selamlıyorum.

 

 

Erdal YILDIRIM

26 Nisan 2014 

Saturday, 21 Eylül 2019

DUYURULAR

AVRUPA PANELLERİ

******

1-) DANİMARKA AARHUS 

Aarhus Alevi Kültür Merkezi

 

3 Mayıs Cuma 18:00 

 

"DERSİM TERTELESİ ve ALEVİ KATLİAMLARINI KONUŞUP

MAYIS AYINDA YİTİRDİĞİMİZ  68 ÖNDERLERİNİ" ANACAĞIZ.

  Aarhus DK Panel afii

ADRES: BREDSIFTEVEJ 8, 8210 AARHUS

 

Not: 4 Mayıs Cumartesi Saat 10:00'da HEDENSTED AKM'de Kahvaltıda buluşalım. 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

 ******

 

2-) ALM./BREMEN 

 

5 Mayıs Pazar  13:00

Bremen Cemevi 

 

"DERSİM SOYKIRIMI ve MAYIS ŞEHİTLERİ" PANELİ  

 Bremen panel afii 05.05.2019

 

Adres: Breitenweg 41, 28195 Bremen 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.  

****** 

 

4-) ALM./HAMBURG

 

6 Mayıs Pazartesi  18:30

"DERSİM TERTELESİ VE 68 ÖNDERLERİ" Paneli 

 Hamburg panel afii 06.05.2019

Adres: Nobistor 33, 22767 Hamburg

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

******

 

Makale Görünüm Sayısı
314403