KOÇGİRİ, BİR DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK ÖYKÜSÜDÜR!

Joomla Plugin

Kogiri-KatliamKoçgiri, 16.yüzyılla birlikte Horasan’dan önce Muş, Diyarbakır, Urfa, Bitlis, Elazığ ve Dersime, oradan da Sivas ilinde Zara, İmranlı, Divriği, Hafik, Kangal, Gürün, Tunceli’de Hozat, Erzincan’da Refahiye, Kemah, Tokat Almus, Zile ve Malatya Pütürge, Arguvan, Darende, Hekimhan ilçelerini de içine alan bir coğrafya ve bu coğrafyaya yerleşen, yaşayan büyük bir kısmı Kürt, Zaza, Kızılbaş, Alevi, bir kısmı da Türkmen aşiretlere verilen isimdir . 

Koçgiri aşiretleri bu yerleşim yerlerinde yak. 350 -360 köye yerleşmiş, 12 büyük aşiretten oluşur.. Bu aşiretler, “Balan, Cafan, Çarekiyan, Gerniyan, Ginyan, İban, Laçinan, Pewrûzan, Riçikan, Saran, Sefan, Zeriki” isimlerini taşırlar. Ayrıca Kayseri Sarız, Sarıoğlan, Develi’de Pewrûzan, Cafikan, Gerniyan, Sefikan aşiretlerinin bir kısmının göç ettikleri yerlerdendir. Yine 1877 – 1882 yılları arasında bazı Koçgiri aşiretleri Adana - Tufanbeyli, Cihanbeyli, Maraş – Göksun ve Adıyaman Kahta ilçelerine göç etmişlerdir.   

Koçgiri aşiretleri etnik olarak büyük oranda Kürt ve Zazadır. Koçgiri’de birkaç Türkmen köyü de var ve bunların da inanç olarak çoğunluğu Alevi/Kızılbaş’tır. “Koçgiri”, dil bilimi açısından da “Goça Gır”, “Büyük Göç” ve “Goç qırın” “Goç ettiler” demektir.    

İnanç açısından Koçgiri Pirleri, genel olarak Dersim kökenli olup, Koçgirililerin büyük bölümü Bamasoran (Baba Mansur) Pirlerine, Kurmeşan ile Çarekan aşiretleri Ağuçan Pirlerine, Canbegan aşireti İmam Rıza’lı Pirlere, Ginniyan aşiretinin bir kısmı Kureşan, diğeri de Bamasoran Pirlerine bağlıdır. Koçgiri aşiretleri toplumsal hiyerarşisinin en üstünde Ocak, yani Aşiret vardır. Piramitin alt katlarındaysa Kabile ve daha altta Bere (Oymak) ve Xane  - Mal (Hane – Ev) yer alır.  

 

Koçgiri İsyan, Direniş, Ulusal Kurtuluş Hareketi ya da Katliam mı? 

Kimi araştırmacı, yazar ve tarihçinin “Kürt İsyanı”, “Koçgiri Direnişi”, “Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi”, “Kürtlerin İlk Bağımsızlık İsyanı”, kimisinin de “feodal ayaklanma” dediği bu tarihi süreç incelendiğinde Kürtlerin, Sevr Antlaşmasıyla imza altına alınmış “tarihsel, kültürel, özerklik ve bağımsızlık haklarının” nasıl inkâr edildiğini, görüşmeler sürerken Sakallı Nurettin Paşa kumandasındaki Merkez Ordusuyla Topal Osman’ın çapulcu, yağmacı, tecavüzcü Laz Alaylarının bizzat Mustafa Kemal tarafından Koçgirililer üzerine gönderildiğini, “Özerklik, Özgürlük, Bağımsızlık” taleplerinin “Osmanlı’da oyun bitmez”e uygun, bir “oyalama, dalavere ve oyunlar” sonucu bir isyana dönüştüğünü ve nihayetinde tam bir yıkım, yağma ve katliamla sonuçlandırıldığını görüyoruz .   

Özgürlük taleplerinin bastırılmasındaki bu vahşetin sebepleri incelendiğinde, Koçgirililerin tarih boyunca Osmanlının feodal baskıcı sistemine, Ermenilerin yok edilmesi için kurulmuş olan Hamidiye Alaylarına(1), görünüşte Kürtlere özgürlük, gerçekte ise Kürtlerin özgürlük haklarını görmezden gelip reddeden 1914-1918 Wilson Planına(2) karşı çıktıkları görülür. Aynı zamanda Koçgirililer, Mustafa Kemal’in “ırkçı, tekçi, inkârcı” İttihat ve Terakki’nin “tek dil, tek din, tek millet” tezini kabul etmeyip Büyük Millet Meclisine vekil de vermez. Önemli bir sebep de, 20.yüzyıl başındaki ulusal özgürlük, bağımsızlık hareketlerinden etkilenmeleri ve “Bölgesel özerklik” , “Bağımsız, Özgür bir Kürdistan” kurulmasını(3) istemeleridir.   

Koçgiri’de “niçin bu denli vahşi bir katliam yapıldığı?” sorusunun bir başka açıklaması da  1900’lerin başlarında Avrupa’da ortaya çıkan ulusların baskıcı ve gerici politikalara karşı “özgürlük” ve “ulus” olma bilincinin güçlenmesi, imparatorluk feodal sömürü sistemlerinin çatırdaması; 1912–14 yılları özgürlükçü fikirlerin önce Balkan Birliğiyle Balkan Savaşlarına yansıması, Bulgar, Sırb, Yunan, Karadağ ve Arnavut’ların bağımsız devletlerini kurmaları, bu bağımsızlıklardan etkilenen Kürtlerin özgürlük taleplerinin ise Osmanlı ve Ankara Hükümeti tarafından yok sayılması düşüncesinde yatmaktadır.  

 

Koçgiri Katliamına Giden Süreç: 

1.Emperyalist Paylaşım Savaşıpatlak verir. Almanya, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan ve Avusturya - Macaristan İmparatorlukları (İttifak Devletleri) Sırbistan’a savaş açar. Savaşta İttifak Devletleri (11 Kasım 1918) Avusturya-Macaristan, Rus ve Osmanlı İmparatorlukları tarihe karışır. 

İtilaf ve İttifak Devletleri 10 Ağustos 1920 de Paris’te Sevr Antlaşmasını yapar. 

1908-1920 yıllarında, Başkanlığını Seyit Abdülkadir’in yaptığı Kürt Teali Cemiyeti, Kürt Teşkilatı İçtimaiye Cemiyeti, İttihat ve Terakki karşıtı Selameti Osmaniye Fırkası, Osmanlı İla-yı Vatan Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kurulur.  

Savaş sonrasında Koçgiri İsyanına giden sürecin en önemli argümanı, özerklik, özgürlük talebi Sevr Antlaşması 62. ve 64.maddeleridir. Bu antlaşmadaki (62.md)“İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından Kürt illerinde bir yerel yönetim düzeni kurulacağı;(64.md)bir yılın sonunda Kürtlerin istemesi durumunda da “bağımsızlıklarını” ilan edebileceği, bunun da Milletler Cemiyeti'nce kabul edileceği”maddesi Kürt önderlerince Ankara Hükümetine iletilir. Kürt önderleri, “Kürt özerkliğinin Ankara tarafından kabulünü”, “Zindanlardaki Kürtlerin serbest bırakılmasını”, “Kürt illerindeki Türk görevli çekilmesi, Kürt Vali atanmasını” ve “Kürtçe okulların açılmasını” isterler.    

 

M.Kemal ve Ankara Hükümetinin, Sevr Antlaşmasını tanımadığını, taleplerin kabul edilmediğini, oyalandıklarını, hatta Lozan’da yeni bir anlaşma yapılacağı, hızla bir Türk devletinin kurulacağını anlayan Kürt önderleri durum değerlendirmesi yapar. “İstekleriniz doğru, ancak şimdi bunun zamanı değil, önce bir Türkiye devleti kuralım sonra da sizin haklarınızı verelim,” diye konuşan Ankara’ya karşı, Sevr antlaşmasıyla kazanılmış hakların yerine getirilmesi için arayışa girip, bir dizi toplantı ve faaliyeti örgütlemeye başlarlar.

 

 

1920 başlarında Kangal Yellice, Hüseyin Abdal Tekkesinde Alişer, Nuri Dersimi, İbolar Aşiretinden Alişan ve Haydar Bey, Mahmut Bey, Azimet Bey, İzzet Bey, Naki Bey, Drejan Aşiretinden Yüzbaşı Sadık, Canbegan ve Kurmeşan aşiretleri temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılır. Toplantıda Ankara ile görüşmelerin sürdürülmesi, görüşmelerin sonuçsuz kalacağı anlaşılırsa “Direnişin örgütlenmesi”, “Bağımsızlık için görev bölümü yapılması” “Amed, Van, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Malatya, Dersim ve Koçgiri’yi de içine alan yerlerde örgütleme çalışmaları yapılması” ve “1921 Newroz’unda bağımsızlık harekâtının” ve “örgütleme ve askeri hazırlık”ların bir an önce başlatılması kararı alınır.   

 

 

Yellice toplantısından sonra da İmranlı, Zara ve Erzincan’ın dört bir yanı Mustafa Kemal’in emriyle Merkez Ordusu ve Topal Osman çeteleri tarafından sarılmaya başlanır. 1921 Mart aylarında başlaması planlanan direniş hareketi Ankara’nın çeşitli entrika ve oyunları, ayrıca Koçgiri Ginniyan aşiret lideri Murat’ın ihanetiyle de planlı bir şekilde öne çekilmeye çalışılır. Temmuz 1920 ortaları Çulfa Ali Karakolu basılır. Kangal, Divriği, Kuruçay ve Refahiye ilçelerindeki karakollar ele geçirilir. Ağustos 1920 de Kuruçay’a cephane taşıyan askerleri esir alınır ve Refahiye’ye Kürdistan bayrağı dikilir. 

 

 

Bunun üzerine Mustafa Kemal, taktik değiştirir ve Haydar Beye Ümraniye Bucak Müdürlüğünü, Alişan Beye de Refahiye Kaymakamlığı Yardımcılığını verir. Ekim 1920 de Alişer, Giresun’dan gelen askeri biliği esir alır.. Sivas’tan jandarma taburuyla başka birliklerin hergün Zara, İmranlı’ya sevki sürerken, Aralık 1920 sonlarına doğru Zalim Çavuş taburun önünü keser, taburu bozguna uğratır, ellerindeki silah ve cephaneye el koyar.. 

 

 

Hozat Toplantı Kararları (15 Kasım 1920)  

 

Kaymakamlık görevini alan Alişan Bey, Hozat’a gider. Dersim aşiretleriyle son durum hakkında bir toplantı yapılır ve Birleşik bir Kürt Devleti kurulması için ayaklanma andı içilir. Koçgiri’den başlatılacak ayaklanmaya “Dersim aşiretlerinin 45 bin kişiyle tam destek vereceği”, “Aşiretlerin Kürdistan’ı kurmak için eylem birliği yapacağı”, “Doğu, G.Doğu Kürt aşiretleriyle birlikte hareket edileceği”, “Dersimlilerin Elazığ, Erzincan, Refahiye, İmranlı üzerinden Zara ve Sivas yakınlarına kadar ilerleyeceği” ile ilgili kararlar Zülfikâr ve “Elma” üzerine ikrâr verilerek alınır. Seyit Rıza toplantıya katılmaz ve nedenini Nuri Dersimi’ye (Kürdistan Tarihinde Dersim, sy 141) “Hozat aşiretlerine güvenmiyorum” diye söyler.  

 

 

Kararlar gereğince, Koçgiri ve Dersim Aşiretlerinin, sonbahar–kış aylarında Ankara’ya siyasi baskı yapması, Koçgiri ve Dersim’deki hükümet kurumları ve askeri varlığa son verilmesi, Karakol ve idari binalardaki cephanelere el konulması, propaganda suretiyle direnişe halk desteğinin sağlanması, Ankara hükümetine asker verilmemesi uygulamaları gerçekleştirilecektir. 1921 Mart ayı ortalarında Ayaklanma Koçgiri’de başlatılacak, Koçgiri ve Dersimde Kürdistan’ın bağımsızlığı ilan edilecek, Hozat ve Dersim kuvvetlerinin Erzincan, Elazığ, Malatya ve Sivas’a hareket etmesi, burada Koçgiri birlikleriyle bütün Kürdistan coğrafyasına Kürdistan bayrağı çekilmesi de alınan kararlar içindedir. 

 

 

Toplantı sonrası Elazığ’dan Dersim’e gönderilen “İkna Heyeti” kovulur. 25 Kasım 1920’de Ankara’ya çekilen telgrafla, Sevr Antlaşması gereği Diyarbakır, Elaziz, Van, Bitlis ve Dersim illerinde bağımsız bir Kürdistan teşkil edilmesi, aksi takdirde bu hakkın silah kuvvetiyle alınacağıbildirilir. Erzurum dönüşü gelişmeleri Ginniyan reisi Murat Paşa’dan öğrenen M.Kemal, Kürt hareketini bölmek için Dersimli Diyap Ağa, Meço Ağa, Kango oğlu Ahmet Ramiz, Mustafa Zeki ve Hasan Hayri’yi milletvekili yapar. Alişan Bey’e ve M.Nuri Dersimi’ye de vekillik teklif edilir. Ancak Nuri Dersimi, Alişan Bey ve Alişer bunun bir oyun olduğunu anlar ve teklifi reddederler.  

Ve Ankara Hükümeti Koçgiri bölgesine, Türkiye’de önce “zo” diyenleri temizledik. Şimdi “lo” diyen Kürtlerin de köklerini ben temizleyeceğim diyen Sakallı Nurettin Paşa(5) ve 1914-1915 yıllarında Karadeniz’de Pontus Rumlarını ve Erzurum Kars yöresinde Ermenileri öldüren, tecavüz, yağma yapan, bu başarılarından ötürü M.Kemal tarafından ödüllendirilip Muhafız Alayı komutanı yapılan Giresunlu eşkıya çeteci katil (Laz) Topal Osman’ı(6) görevlendirdi. Sakallı Nurettin Paşa ve Topal Osman komutasındaki askerler, çeteler Koçgiri’de cinayetler, tecavüzler, yakıp yıkma, yağma ve talanın en vahşisini gerçekleştirmeye başlarlar. 14 Şubat 1921 İmranlı, Miralay Halit komutasındaki 6.Süvari Alayı tarafından sarılır. 6 Mart 1921 günü bu alay bozguna uğratılır, Miralay Halit ve birçok subay öldürüldü. 90 Asker esir alındı ve İmranlı’ya Kürdistan bayrağı çekilir.  

 

Dersim’den hem kış koşulları nedeniyle, hem de kimi aşiretlerin Ankara ile işbirliği yapmasından ötürü yeteri yardım gelmez. Buna rağmen kısa sürede Kangal, Divriği, Koçhisar, Zara, İmranlı, Kuruçay, Kemah ve Dersim’e kadar ki Koçgiri bölgesi Kürt kuvvetlerinin yönetim ve denetimine geçer. Buna göre Koçgiri kuzey bölgesi Azamet ve Aşki, Divriği cephesi komutanlığına Alişan Beyoğlu Mahmut, Kangal bölgesi sorumluluğuna Çarekan, Canbekan ve Şadiyan aşiret liderleri, Koçhisar bölgesi sorumluluğuna Zalim Çavuş ve kardeşi Hasan getirildi… Giniyan bölgesi sorumluluğuna da daha önce M.Nuri Dersimi’yi jurnalleyen Giniyan aşiret reisi Murat Paşa getirilir. 

 

 

Başta Dersim ve Malatya’daki Kürtlerden yardım beklenir, ama bir türlü yardım gelmez. Topal Osman’la çetesi 20 Mart 1921’de Refahiye üzerinden Koçgiriye cephe açar. Laz alayı Koçgirili Beko tarafından yenilgiye uğratılır, ama 11.Alay komando taburu Topal Osman’ın yardımına yetişir. Erzincan Ilıç, Kemah, Ovacık Kürt güçlerinin kontrolüne geçer. 

 

 

Ancak yine bir ihanet daha yaşanır. Ginniyan reisi Murat Paşa, Seyit Aziz, Zalim Çavuş ve kardeşi Hüseyin Çavuş’u konağına davet eder, hileyle tutuklar. 11-12 Martta İmranlı Kürt cephe komutanı Ezimet Bey öldürülür. Sakallı komutasındaki ordu birlikleri ve Topal Osman çeteleri Koçgiri köylerini yakıp yıkar, canlı gördüklerini öldürür, tecavüz eder. Ankara Hükümeti 10 Mart 1921 tarihinde Elazığ, Erzincan, Sivas ili Zara, Divriği ve İmranlı’da sıkıyönetim ilan eder. Binlerce kişilik tam teçhizatlı düzenli orduya karşı birkaç bin kişilik Koçgirililer, çatışarak geri çekiliyor ve ölmeyi seçerler. Mart sonlarında Sivas Ordu komutanlığı “Çatışmalarda Koçgiri liderleri Azamet ve kardeşleri Bahri ile Sait Bey, Filik Ali, Hemo, Aziz, Taki ile beraber 159 kişi ve 113 kişi de yaralı olarak ele geçirilmiş olup aynı zamanda 2.000 tüfek, 218 beygir, 207 asker kaçağı yakalanmıştır açıklaması yapar. 

 

 

İsyan kanlı bir biçimde bastırılır. Alişan ve Haydar Bey sürgün edilir, 1931’de geri döner, Alişan Bey evine atılan bir bomba sonucu öldürülür. Alişer Efendi, Zarife Xanım ve Baytar Nuri Dersim’e sığınır. Alişer ile Zarife 9 Temmuz 1937’de Dersim Ovacık, Kafat Köyündeki Palaxine mağarasında kirvesi Zeynel Top, Seyit Rıza’nın yeğeni Reyber Qopo, Vank’lı Efendi, Use Xıdey Murt, Mıste Torne Sure, Celay Use Fer (Mıste Sur Alişeri vurur) tarafından kalleşçe sırtından vurulur. Zarife, Vanklı Efendi’yi öldürür. Alişer, Zarife ve Alişer’in yeğeni Sabri’nin kesik başları Elazığ’a götürülüp Üstteğmen Nazmi Sevgen’e ve Koçgiri katili Sakallı Nurettin Paşa’nın damadı General Alpdoğan’a verilir. M.Nuri Dersimi, 1937’de Suriye’ye geçer ve 1973’te Suriye’de ölür. 

 

 

Katliamda yaklaşık 470 Koçgirili öldürülür. Yüzlerce yaralı. Tutuklanan yüzlerce kişi idam ve çeşitli cezalara çarptırılır. Yaklaşık 2.000 kişi sürgün edilir. Ordu birlikleri ile ilgili herhangi bir ölü sayısının verilmemesi, ayrıca 3 ay Sivas Valisi olan Ebubekir Hazım Tepeyran’ın(7) sunduğu rapor bize yaşanan vahşeti, yağmayı, Koçgiri’de bir isyandan çok bir katliamın, infazın ve toplu kıyımın gerçekleştirildiğini göstermesi açısından da son derece önemlidir. 

 

 

Sonuçta tüm yetersizliklere, eksikliklere, yanlışlara ve kimi olumsuzluklara karşın, Koçgiri İsyanı başlı başına onurlu, özgürlükten yana bir direniştir. Bu direnişe katkı verenlerin, mücadele edip ser verenlerin, zindana düşenlerin sürgüne gidenlerin ve Koçgiri’nin, Koçgirilerin bu onurlu duruşunu, direnişini sahipleniyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum.. 

 

 

Erdal YILDIRIM

 6 Mart 2017, İstanbul

  

NOTLAR: 

1-) Hamidiye Alayları: Ruslara karşı bir kolluk kuvveti oluşturmak, aşiretleri kontrol altına almak, Osmanlıya karşı çıkanları yola getirmek, isyan edenleri bastırmak amacıyla özellikle Şafii Kürtlerden oluşturulan askeri birliklerdir. Bu alaylar eşkiyalık yapıp özellikle Ermeni ve Alevi köylerinde taciz, tecavüz, hırsızlık, yağma ve baskınlar düzenler, çapulculuk yapmışlardır.

 

2-) Wilson planı ( 8 Ocak 1918 ) 12.maddede Osmanlı İmparatorluğunun nüfus çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu, Türk egemenliğinin güvence altına alınması gerektiğini, diğer uluslara ise sadece yaşam güvenliği ve özerklik sağlanmalıdır. 

 

3-) Bölgesel Özerklik: Kürt Teali Cemiyeti kuruluşunda Kürdistan coğrafyasındaki birçok ilden kişi yer almış olsa da, kurulan teşkilatlar Sivas, Erzincan, Elazığ ve Dersim coğrafyasıyla sınırlı kalır. Koçgiri isyanına da Sivas, Erzincan ve Dersim aşiretlerinin bir kısmı katılmaz. 

 

4-) Seyid Abdulkadir: (Seyîd Evdilqadir, 1851 Hakkari, 27 Mayıs 1925 Bitlis. Nakşibendi şeyhi, Şeyh Ubeydullah Nehri'nin oğludur. 1925‘te Şeyh Said İsyanına (Genç Hadisesi) karıştığı suçlamasıyla İstiklal Mahkemesinde suçlu bulunup idama mahkûm edilen Kürt siyasetçisidir.

 

5-) Sakallı Nurettin Paşa - Nureddin İbrahim Konyar veya Sakallı Nurettin Paşa, (1873, Bursa - 1932, İstanbul) Arnavut göçmeni.. II.Meşrutiyet 1908’de Dersim olaylarını bastırmakla görevlendirilen Müşir İbrahim Paşanın oğludur.. Balkan Savaşı'na katıldı. 1.Dünya Savaşı'nda Irak cephesi komutanı.1920‘de Giresun, Erzincan, Sivas, Dersim, Elazığ’ı kapsayan Orta Anadolu Merkez Ordusu komutanı.    

              

6-) Topal Osman  ( 1881 – 02 Nisan 1923)  Giresun,  Balkan Savaşına katılır, ayağından yaralanır, Topal sıfatını alır. Teşkilat-ı Mahsusa’nın Pontus’taki en önemli ismidir. Topal Osman, Pontus ve Ermeni soykırımlarında rol alır. İttihat ve Terakki’nin yan örgütlemesi Giresun Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurar. 1918de Giresun Belediye Başkanı olur. 1919 yılında İttihat Terakki parti yönetici ve üyeleri 1.Paylaşım Savaşı sürecinde Ermenilere yönelik soykırımlarla ilgili Konstantinopolis Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanır ve gıyabında idama mahkûm edilir. Ancak cezası bizzat Padişah Vahdettin tarafından 8 Temmuz 1919 da kaldırılır. Bu affı sağlayan Mustafa Kemal’dir. 12 Kasım 1920 de Ankara Muhafız Alayı kurulur (250 kişilik) ve Mustafa Kemal, Topal Osman’ı Muhafız Alayı Komutanı yapar. Daha sonra Muhafız Alayı komutanlığına Mustafa Kaptan getirilir. Topal Osman da, Giresunlu Milis çetelerden oluşturulan 42. Ve 47. Alayların komutanlığına getirilir. Koçgiri İsyanını bastırma görevi 47.gönüllü alayına ve Sakallı Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusuna verilir.

 

 

7-) Ebubekir Hazım Tepeyran: 3 ay Sivas Valiliği yapan E.H.Tepeyran, Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları (Haz. Sadi Borak, 1982) kitabında ve Sakallı Nureddin Paşa’yla ilgili BMM’ye sunduğu raporda: “Ümraniye bucağı ve Zara ilçesinin merkezine bağlı (...) 132 köy, savaşan düşman istihkâmları gibi yakılmış, yıkılmış ve yüzlerce nüfus öldürülmüştür. Ayrıca bütün mal, eşya, zahire ve hayvanları yağma olunmuştur. Binlerce nüfus da dağlarda, kırlarda, açlıktan ve yoksulluktan ölüme bırakılmıştır...” diye yazar ve anılarında “Yazmadıklarım, yazamadıklarım, yazmak azabına tahammül ettiklerimden az değildir” diye devam eder.

 

Wednesday, 19 Haziran 2019

DUYURULAR

AVRUPA PANELLERİ

******

1-) DANİMARKA AARHUS 

Aarhus Alevi Kültür Merkezi

 

3 Mayıs Cuma 18:00 

 

"DERSİM TERTELESİ ve ALEVİ KATLİAMLARINI KONUŞUP

MAYIS AYINDA YİTİRDİĞİMİZ  68 ÖNDERLERİNİ" ANACAĞIZ.

  Aarhus DK Panel afii

ADRES: BREDSIFTEVEJ 8, 8210 AARHUS

 

Not: 4 Mayıs Cumartesi Saat 10:00'da HEDENSTED AKM'de Kahvaltıda buluşalım. 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

 ******

 

2-) ALM./BREMEN 

 

5 Mayıs Pazar  13:00

Bremen Cemevi 

 

"DERSİM SOYKIRIMI ve MAYIS ŞEHİTLERİ" PANELİ  

 Bremen panel afii 05.05.2019

 

Adres: Breitenweg 41, 28195 Bremen 

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.  

****** 

 

4-) ALM./HAMBURG

 

6 Mayıs Pazartesi  18:30

"DERSİM TERTELESİ VE 68 ÖNDERLERİ" Paneli 

 Hamburg panel afii 06.05.2019

Adres: Nobistor 33, 22767 Hamburg

Tüm canları, dostları, yoldaşları bekleriz.

******

 

Makale Görünüm Sayısı
314523